Підготовка до ЄДКІ з права - Освітня платформа Pravozno

курс для студентів-правників другого (магістерського) рівня вищої освіти

Підготовка до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ)

за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право» з онлайн-платформою Pravozno

Готуватись
Дата проведення - 21 листопада 2024 року. Дата проведення - 21 листопада 2024 року. Дата проведення - 21 листопада 2024 року.
Дата проведення - 21 листопада 2024 року. Дата проведення - 21 листопада 2024 року. Дата проведення - 21 листопада 2024 року.
Дата проведення - 21 листопада 2024 року. Дата проведення - 21 листопада 2024 року. Дата проведення - 21 листопада 2024 року.
Дата проведення - 21 листопада 2024 року. Дата проведення - 21 листопада 2024 року. Дата проведення - 21 листопада 2024 року.
Дата проведення - 21 листопада 2024 року. Дата проведення - 21 листопада 2024 року. Дата проведення - 21 листопада 2024 року.
Дата проведення - 21 листопада 2024 року. Дата проведення - 21 листопада 2024 року. Дата проведення - 21 листопада 2024 року.

Що таке ЄДКІ? Структура іспиту

Екзаменаційна робота складається з фабул (описів фактичних обставин ситуації), до кожної з яких наводиться не більше 12 тестових завдань за такими типами:

Відповідно до Наказу МОН України № 503 від 11 квітня 2024 р. затверджено  програму ЄДКІ за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», на другому (магістерському) рівні вищої освіти (далі - ЄДКІ) 

 

*ЄДКІ є обов'язковим до складання всіма здобувачами вищої освіти за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право»

 

**Загальна кількість тестових завдань – 120, на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин

 1. 1
  завдання, що мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний

 2. 2
  завдання, що мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише три правильні

 3. 3
  завдання, що потребують визначення послідовності/пріоритетності

 4. 4
  завдання, що потребують визначення відповідності

Обрати курс

ДОСТУП ДО ПЛАТФОРМИ

700,00 грн/міс


Доступ до онлайн-платформи у будь-який момент та з будь-якого пристрою
Понад 1000 тестів у форматі ЄДКІ
12 вступних відеолекцій з кожного предмету програми ЄДКІ
Відстеження прогресу твоєї підготовки 
Матеріали, складені на основі чинної програми ЄДКІ
Можливість робити власні нотатки до матеріалів
Обрати

ПЛАТФОРМА + ВИКЛАДАЧ

Початок занять 01 липня. Заняття щонеділі о 10:00.

2700,00 грн/міс


Групові заняття з викладачем ЩОТИЖНЯ
Відеозаписи всіх занять
Доступ до онлайн-платформи у будь-який момент та з будь-якого пристрою
Понад 1000 тестів у форматі ЄДКІ
Вступні відеолекції з кожного предмету програми ЄДКІ
Відстеження прогресу твоєї підготовки
Матеріали, складені на основі чинної програми ЄДКІ, що затверджена Наказом МОН України № 503 від 11 квітня 2024 р.
Можливість робити власні нотатки до матеріалів
Обрати

Курс від команди Pravozno, яка має багаторічний досвід успішної підготовки студентів-правників до складання спеціалізованих іспитів.

Програма курсу ЄДКІ за спеціальностями «Право» 
та «Міжнародне право» складається з 13 розділів:

01
Конституційне право України
 1. Принципи конституційного статусу особи. Правові позиції Конституційного Суду України в цій сфері
 2. Зміст, обсяг захисту та критерії обмеження права на свободу думки й слова, права на доступ до публічної інформації, права на захист персональних даних, свободи совісті та свободи пересування. Правові позиції Конституційного Суду України в цій сфері
 3. Політичні права та участь громадян у вирішенні питань суспільного значення. Свобода мирних зібрань, свобода об’єднань: обсяг захисту та критерії обмеження. Рівність доступу громадян до публічної служби. Правові позиції Конституційного Суду України в цій сфері
 4. Зміст конституційних гарантій прав і свобод людини. Правові позиції Конституційного Суду України в цій сфері
 5. Конституційні обмеження у здійсненні конституційних прав та свобод людини в Україні. Допустимі критерії обмеження прав людини: значення принципу пропорційності. Правові позиції Конституційного Суду України в цій сфері
 6. Місце конституційної скарги в механізмі захисту прав людини в Україні
 7. Порядок звернення із конституційною скаргою до Конституційного Суду України. Особливості провадження у справах за конституційними скаргами в Конституційному Суді України
02
Основи права Європейського Союзу (ЄС)
 1. Право ЄС як правопорядок suigeneris. Верховенство і пряма дія права ЄС (справа Costa v. ENEL 1964 р. і справа VanGend&Loos 1963 р.). Принцип субсидіарності і принцип пропорційності у праві ЄС. Копенгагенські і мадридський критерії для вступу в ЄС
 2. Установчі договори ЄС і Хартія основоположних прав ЄС 2000 р. Правові акти ЄС (стаття 288 Договору про функціонування ЄС)
 3. Порядок утворення і повноваження інституцій ЄС (Європейський Парламент, Європейська Рада, Рада ЄС, Європейська Комісія, Європейський центральний банк, Рахункова палата ЄС). Юрисдикція Суду Справедливості ЄС (Загального суду і Суду Справедливості)
 4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Критерії прямої дії норм Угоди про асоціацію (рішення Верховного Суду у справі від 04 липня 2019 р. № 910/4947/18 (справа за позовом ТОВ «КАНЖУТ»). Застосування норм права ЄС у правопорядку України (Постанова Великої Палати Верховного Суду від 3 серпня 2022 р. у справі № 910/9627/20)
03
Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини
 1. Міжнародно-правові засади співробітництва України із суб’єктами міжнародного права, включаючи питання визнання. Міжнародноправові питання участі України в міжнародних організаціях
 2. Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України. Дія міжнародного права в національній правовій системі України
 3. Міжнародно-правові підстави та засоби зміни державної території
 4. Питання статусу та режиму морських просторів, зокрема участь України у міжнародних конвенційних механізмах. Міжнародно-правові засади статусу та режиму повітряних та космічних просторів, зокрема участь України у міжнародних конвенційних механізмах
 5. Міжнародні зобов’язання України у сфері охорони навколишнього середовища
 6. Правове регулювання застосування сили у міжнародних відносинах та системи колективної безпеки
 7. Міжнародно-правові засоби вирішення спорів. Практика розгляду спорів за участі України у міжнародних судових установах
 8. Міжнародно-правові стандарти захисту прав індивіда
 9. Міжнародні зобов’язання України у сфері захисту прав людини та міжнародні механізми контролю за їх виконанням
 10. Роль і значення (Європейської) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та практики Європейського суду з прав людини для правової системи України
 11. Наслідки порушення міжнародно-правових зобов’язань у міжнародному праві
04
Адміністративне право України
 1. Інструменти публічного адміністрування: нормативний акт, адміністративний акт, адміністративний договір
 2. Принципи адміністративної процедури
 3. Обмеження, що застосовують до публічних службовців з метою запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням
 4. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією
 5. Види адміністративних стягнень та основні правила їх накладення
 6. Провадження в справі про адміністративне правопорушення: принципи, стадії, акти, що складають на певних стадіях провадження
05
Адміністративне судочинство в Україні
 1. Офіційне з’ясування всіх обставин у справі як спеціальний принцип адміністративного судочинства
 2. Предметна, інстанційна та територіальна юрисдикція адміністративних судів
 3. Способи судового захисту прав, свобод, інтересів особи від порушень з боку суб’єкта владних повноважень
 4. Види адміністративних справ та форми адміністративного судочинства, що їм відповідають
06
Цивільне право України
 1. Правові наслідки недійсності правочинів
 2. Особисті немайнові відносини у цивільному праві
 3. Здійснення і захист права власності та інших речових прав
 4. Правові наслідки порушення договірних зобов’язань
 5. Деліктна відповідальність у цивільному праві
 6. Зобов’язання щодо передачі майна у власність та у користування
 7. Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
 8. Захист права інтелектуальної власності
 9. Застосування норм спадкового права
07
Цивільне процесуальне право України
 1. Предметна, суб’єктна, інстанційна та територіальна цивільна юрисдикція
 2. Належне представництво при захисті прав, свобод та інтер
 3. Позовне провадження: практичні проблеми розгляду і вирішення цивільних справ
 4. Особливості розгляду цивільних справ у порядку окремого та наказного провадження
 5. Перегляд судових рішень у цивільних справах
08
Трудове право України
 1. Зайнятість населення і працевлаштування
 2. Трудовий договір та його види
 3. Робочий час і час відпочинку
 4. Оплата праці та її нормування. Гарантії та компенсації
 5. Трудова дисципліна
 6. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
 7. Трудові спори
09
Міжнародне приватне право
 1. Колізійний метод регулювання відносин у міжнародному приватному праві. Застосування колізійних норм
 2. Колізійні питання права власності
 3. Питання спадкування у міжнародному приватному праві
 4. Порядок укладення та розірвання транскордонних шлюбів. Правове регулювання майнових відносин подружжя, ускладнених іноземним елементом
 5. Договірні зобов’язання у міжнародному приватному праві. Застосування «Правил ІНКОТЕРМС» в зовнішньоекономічних договорах
 6. Питання спадкування у міжнародному приватному праві
 7. Деліктні зобов’язання в міжнародному приватному праві
 8. Міжнародний цивільний процес
 9. Міжнародний комерційний арбітраж та інші альтернативні способи вирішення спорів з іноземним елементом
10
Кримінальне право України
 1. Призначення покарання та застосування інших заходів кримінально-правового впливу
 2. Злочини проти основ національної безпеки
 3. Кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я особи
 4. Кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи
 5. Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності особи
 6. Кримінальні правопорушення проти власності
 7. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки
 8. Кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності
 9. Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
 10. Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
11
Кримінальне процесуальне право України
 1. Збирання, перевірка та оцінка доказів
 2. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження
 3. Досудове розслідування у кримінальному процесі
 4. Судове провадження у кримінальному процесі
 5. Міжнародна правова допомога у кримінальному провадженні
 6. Видача осіб, які вчинили правопорушення (екстрадиція)
12
Міжнародне кримінальне право включаючи міжнародне співробітництво у сфері запобігання злочинності
 1. Умови застосування норм міжнародного гуманітарного права. Поняття та види збройних конфліктів. Кваліфікація Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду збройного конфлікту, спричиненого агресією Російської Федерації проти України
 2. Статус комбатантів, інших учасників збройного конфлікту та цивільних осіб у міжнародному гуманітарному праві
 3. Міжнародна відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права
 4. Універсальна юрисдикція держав щодо міжнародних злочинів у міжнародному праві. Юрисдикція України щодо міжнародних злочинів
 5. Юрисдикція та процесуальні аспекти діяльності Міжнародного кримінального суду
 6. Зобов’язання України щодо відповідальності за міжнародні злочини
 7. Зобов’язання України щодо відповідальності за конвенційні злочини
13
Професійна етика та дисциплінарна відповідальність правника
 1. Незалежність, компетентність та безсторонність
 2. Чесність та непідкупність. Вимоги щодо несумісності з іншими видами діяльності. Недопущення конфлікту інтересів
 3. Відданість верховенству права та правам людини
 4. Конфіденційність та збереження професійної таємниці
 5. Етичні засади взаємовідносин між правниками. Реагування на неетичну поведінку колег
 6. Дотримання високих етичних стандартів на робочому місці і поза ним, офлайн та онлайн
 7. Дисциплінарна відповідальність судді, прокурора та адвоката. Підстави та порядок застосування дисциплінарних стягнень

Формат проходження курсу

Онлайн-підготовка з відео- та текстовими матеріалами, складеними на основі чинної програми, затвердженої Наказом МОН України № 503 від 11 квітня 2024 р.

Покроковий курс у форматі реального тесту ЄДКІ

Особистий кабінет з відслідковуванням прогресу підготовки

Групові заняття з досвідченим викладачем, який надасть практичні поради на шляху до вдалого складання іспиту

FAQ

Хто повинен складати єдиний державний кваліфікаційний іспит?

ЄДКІ складають здобувачі другого (магістерського) рівня освіти за спеціальностями "Право" та "Міжнародне право" другого року навчання.

Я навчаюся на заочній формі навчання. Мені теж потрібно складати ЄДКІ?

Так, ЄДКІ складатимуть студенти магістратури другого року навчання незалежно від форми навчання.

Як і де проходить іспит?

Іспит проходитиме в режимі електронного тестування в комп'ютерних аудиторіях у спеціально визначених для цього центрах.

Який мінімальний бал потрібно набрати, щоб скласти?

Чинна програма не передбачає мінімального балу, який необхідно набрати для успішної здачі іспиту. Ймовірно, він буде встановлений МОН ближче до дати іспиту.

Що таке апробаційне проведення ЄДКІ?

Апробаційне проведення ЄДКІ - це тестове проведення ЄДКІ, яке матиме на меті, по-перше, ознайомлення студентів із новим форматом іспиту та, по-друге, тестування організаційної складової проведення іспиту. Результати апробаційного ЄДКІ не матимуть для студентів жодних наслідків.

Коли відбудеться ЄДКІ?

21 листопада 2024 року відбудеться проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ) за спеціальностями 081 Право та 293 Міжнародне право для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм здобуття освіти, освітня програма яких завершується у 2024-2025 навчальному році.

Що буде якщо не склав?

У разі неуспішного складання ЄДКІ особа вважатиметься такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховуватиметься із закладу освіти. Таку особу можливо буде поновити на навчання за такою самою спеціальністю для однократного повторного складання ЄДКІ. У разі повторного неуспішного складання ЄДКІ особа може бути поновлена на навчання за ступенем вищої освіти за такою самою спеціальністю для повторного навчання протягом не менше як двох семестрів.

Як проходило ЄДКІ в минулому році?

Студенти спеціальностей "Право" та "Міжнародне право" складали ЄДКІ в 2023 році вперше. У 2024 році була змінена програма ЄДКІ, у зв'язку нами оновлено матеріали курсу.

Скільки часу потрібно на підготовку?

Залежить від рівня наявних знань та інтенсивності підготовки. За умови щоденного проходження теоретичного матеріалу суто за програмою та обов'язкового закріплення теорії тестами підготуватися до ЄДКІ можливо за кілька місяців. Підготовка під керівництвом викладача також здатна значно прискорити цей процес.

допомога
підготовка